Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

27 Styczeń 2023 r.
Redaktor: barbarskap
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 1 /2023
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w  sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

i uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/24

do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica .

            Na podstawie  art. 154 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t. j.) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ustalam  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  do klas I w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                               § 3.

Wykaz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, w tym niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa
w § 4 i § 5, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                               §4.

Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedstawia załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                               §5.                                                                                                                                                                                                                                 

Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                               §6.                                                                                                                             

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom  przedszkoli i  szkół podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

                                                                                                                               §7.                                                                

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych.

                                                                                                                              §8.                                                                             

Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.

 

 

  • Pełne zarządzenie wraz z załącznikami mówiącymi o terminach rekrutacji stanowi załącznik do aktualnego artykuły
  • wniosek o przyjęcie do przedszkola w załączniku 

Załączniki

zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
968187 KB
Wniosek 2023/2024
469625 KB
Wniosek 2023/2024
40148 KB