Dla rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu realizujemy następujące innowacje, projekty i programy:

Innowacje realizowane w przedszkolu:

 • „Zdrowy Przedszkolak” – innowacja jest kontynuowana drugi rok w grupie 4-latków („Biedroneczek”) i w grupie 5-latków („Smyków”). Celem innowacji jest kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych wychowanków w zakresie zdrowego stylu życia, troski o własne zdrowie, właściwe odżywianie, bezpieczeństwo, higienę, aktywny wypoczynek.
 • „Świat w naszych rękach” – innowacja realizowana w grupie 5-6-latków („Tygrysków”) i 6-latków („Leśnych Ludków”). Działania podejmowane w ramach innowacji mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw dzieci względem natury a także rozbudzanie zamiłowanie do przyrody.

Projekty, programy i akcje w których przedszkole bierze udział:

 • „Piękna Nasza Polska Cała” – międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w grupie 5-latków. Projekt ma na celu pokazać, że patriotyzm jest nie tylko wartościową ideą, ale także realnym doświadczeniem możliwym do przeżycia już nawet przez najmłodszych – dzieci w wieku przedszkolnym.
 • „Emocja” – międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w grupie 3-latków. Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec inności, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób, wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupie 4-latków. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
 • „Zabawy sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 5-latków. Jego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 6-latków, mający na celu uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka, w tym także tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
 • „Zdrowo i sportowo” – ogólnopolska akcja realizowana w grupie 5-6-latków. Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych.
 • „Koncertowy DOBRY gest” – projekt ogólnopolski realizowany w grupie 5-latków. Celem jest rozwijanie w dzieciach empatii i zrozumienia, a przede wszystkim pokazać im wartości pomagania.
 • „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna realizowana we wszystkich grupach, mająca na celu krzewienie czytelnictwa i promowanie wartościowej literatury dla dzieci.
 • „Sanford Harmony” – program realizowany we wszystkich grupach, jest to program wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci, pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie, ułatwia współpracę i czy komunikacji oraz rozwiązywania problemów.
 • „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” – projekt, którego celem jest budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne.