Dla rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu realizujemy następujące innowacje, projekty i programy:

Innowacje realizowane w przedszkolu:

 • „Każdy dzień jest wyjątkowy” – innowacja jest realizowana w grupie 3-latków („Biedroneczek”) i w grupie 4-latków („Pszczółek”). Celem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań dzieci nietypowymi świętami, zwrócenie uwagi na poszczególnych ludzi, zawody, sprawy, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, a także pobudzenie wyobraźni przedszkolaków.
 • „Matematyką odkrywamy świat” – innowacja jest realizowana w grupie 5-latków („Sówek”) i w grupie 6-latków („Odkrywców”). Celem innowacji jest stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości; wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego; kształtowanie wyobraźni dziecięcej; kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego; stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych; wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki; rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości; rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania.

Projekty, programy i akcje w których przedszkole bierze udział:

 • „Dzieci uczą rodziców” – ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana we wszystkich grupach wiekowych. Jej celem jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi. 
 • „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupie 3-latków. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
 • „Jestem małym przyjacielem przyrody” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 4-latków. Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; kształtowanie postaw proekologicznych; kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców; prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą.
 • Ja i moje emocje” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 4-latków. Głównym celem programu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym przez: kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno-kulturowej, akceptacja samego siebie i innych, wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych i budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
 • „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 4- i 5-latków. Głównym celem projektu jest kreatywne i twórcze działanie oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. 
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 4/5/6-latków. Główne cele projektu to: promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów; profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 • „Gramy w zielone”– ogólnopolski projekt ekologiczny realizowany w grupie 5-latków. Jego cele to: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego; budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody; tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku; przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku; poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko; uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok; rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków; rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności;  zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt; kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą; rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • „Cztery pory roku” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 6-latków. Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne.
 • „Sztuka emocji” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany na zajęciach rewalidacyjnych. Ma na celu skierować uwagę i działania  w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami.
 •  „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna realizowana we wszystkich grupach, mająca na celu krzewienie czytelnictwa i promowanie wartościowej literatury dla dzieci.