Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo w całości,
 • brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z innych zewnętrznych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wyłączenia:

filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Gwiazdowska, przedszkole@pokrzywnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236918715. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą cztery wejścia: główne od boiska pozostałe dwa także, czwarte wejście jest ze szczytu budynku od strony zachodniej.
 2. Do trzech wejść prowadzą schody, dwa z nich znajdują się od frontu budynku od północnej strony, natomiast trzecie od szczytu od strony zachodniej. Przy wejściach brak podjazdu dla wózków. Jedno wejście bez schodów od frontu prowadzące do wiatrołapu/klatki schodowej. Wejście o szerokości 95 cm drzwi jednoskrzydłowe bez progu prowadzi bezpośrednio do klatki schodowej w budynku jednak znajduje się tam niewielka wolna przestrzeń umożliwiająca obsługę osoby niepełnosprawnej. Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze, przed klatką schodową wchodząc do budynku drugim wejściem od frontu budynku, gdyż do tego wejścia nie prowadzą schody. Dostępna jest tam niewielka wolna przestrzeń korytarza przed klatką schodową. Do którego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 236918715 zejdzie pracownik. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa prowadząca na korytarz oraz do sekretariatu i gabinetu dyrektora , sali na piętrze i strychu, a także do pomieszczeń w podpiwniczeniu. W budynku nie ma wind.
 3. Budynek nie posiada pochylni, platform schodowych. Brak jest również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem przedszkola nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 5. Do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem można wejść jedynie do wiatrołapu wejścia bocznego ze względu na obecność dzieci w środku.
 6. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza w budynku przedszkola powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne